Natječaj za zap. na odr. vrijeme - vod. admin. poslova

Temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva RH oznake KLASA: 100-01/22-03/140, URBROJ: 534-03-3-1/6-22-3 od dana 14. 03. 2022. god., Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23 000 Zadar, Ljudevita Posavskog 7A, objavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje na određeno vrijeme do povratka radnice s rodiljnog dopusta na radnom mjestu III. vrste:

voditelj administrativnih poslova ..........................................................................................1  izvršitelj/ica

u Zavodu za javno zdravstvo Zadar.

Mjesto rada: područje Zadarske županije.

Uvjeti: 

 • završeno srednjoškolsko obrazovanje ekonomskog, upravnog ili općeg usmjerenja,  
 • radno iskustvo: 1 godina.

Kandidati uz prijavu za zapošljavanje obavezno dostavljaju:

 • životopis,
 • domovnicu,
 • rodni list,
 • presliku odgovarajućeg dokumenta kojim dokazuju završeno obrazovanje,
 • uvjerenje o radnom stažu odnosno stečenom iskustvu u struci (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje),
 • uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od  šest mjeseci).

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Nar. nov.“ br. 82/08, 138/12 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Prijave se podnose osobno na urudžbeni zapisnik Zavoda ili dostavljaju poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23000 Zadar, Ljudevita Posavskog 7 A, s naznakom „Za natječaj - zapošljavanje na određeno vrijeme do povratka radnice s rodiljnog dopusta  -  na radnom mjestu III. vrste: voditelj administrativnih poslova.“

Sve dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti uz prijavu za zapošljavanje u preslici, s obvezom dostave izvornih dokumenata prilikom potpisivanja ugovora o radu. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu joj se dostavlja pismena obavijest.

Krajnji rok za podnošenje molbi je 21. 04. 2022. god.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu joj se dostavlja pismena obavijest.

Sve dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti uz prijavu za zapošljavanje u preslici, s obvezom dostave izvornih dokumenata prilikom potpisivanja ugovora o radu.        

Kriteriji za odabir:

 • kandidati koji ispunjavaju sve uvjete biti će pozvani na selekcijski intervju,
 • uz ispunjavanje svih uvjeta, sukladno posebnim zakonima, prednost ispred svih kandidata ostvaruju osobe temeljem posebnih zakona, a što obvezno dokazuju preslikom odgovarajućeg dokumenta.
 • Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz čl. 102. st. 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Nar. nov.“ br. 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog zakona.

Popis dokaza na temelju kojih se ostvaruje prednost dostupan je na internetskoj stanici Ministarstva branitelja, poveznica  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/obaviještene u roku od 8 dana od dana isteka natječaja.

Zavod za javno zdravstvo Zadar dostavljene podatke osoba prijavljenih na natječaj obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge svrhe se neće koristiti.

Prije sklapanja ugovora o radu poslodavac je ovlašten izabranog kandidata uputiti na liječnički pregled u Medicinu rada radi utvrđivanja odgovarajuće zdravstvene sposobnosti za rad na ovom radnom mjestu s posebnim uvjetima rada.

U slučaju utvrđenja zdravstvene nesposobnosti izabranog kandidata poslodavac će poništiti Odluku o izboru te odabrati prvog slijedećeg najbolje ocijenjenog kandidata u ovom postupku.

Ovaj natječaj se u cjelovitom tekstu objavljuje na službenim internetskim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Zadar, www.zjz-zadar.hr, te na oglasnim stranicama „Narodnih novina“, a istovremeno u skraćenom obliku na oglasnoj ploči i internetskim stranicama HZZ-a, te na oglasnim stranicama Zadarskog lista.            

Ravnatelj:

Zoran Škrgatić, dr. med. spec. psih.

Tekst natječaja